SZCZERBIEC miecz koronacyjny królów polski Miecz Chrobrego

50,00 

miecz koronacyjny królów Polski, jeden z najcenniejszych zabytków sztuki płatnerskiej w Polsce. Jedyne zachowane insygnium koronacyjne dynastii piastowskiej. Szczerbiec kładziono na ołtarzu konfesji jeszcze przed przyjściem do katedry orszaku z królem. Był następnie przypasywany królom polskim podczas koronacji.

Dostępne 977 w magazynie

, ,
Gwarancja bezpieczeństwa

SZCZERBIEC miecz Chrobrego koronacyjny królów polski
Miecz koronacyjny królów Polski, jeden z najcenniejszych zabytków sztuki płatnerskiej w Polsce. Jedyne zachowane insygnium koronacyjne dynastii piastowskiej. Szczerbiec kładziono na ołtarzu konfesji jeszcze przed przyjściem do katedry orszaku z królem. Był następnie przypasywany królom polskim podczas koronacji.

Szczerbiec powstał najprawdopodobniej w Polsce na przełomie XII i XIII wieku. Pierwszy raz został użyty w 1320 roku podczas koronacji Władysława Łokietka. W roku 1795 Szczerbiec został zrabowany ze Skarbca Koronnego na Wawelu przez Prusaków. W roku 1884 został wykupiony z kolekcji ambasadora Rosji w Paryżu i trafił do Ermitażu w Petersburgu. Do Polski, na Wawel, powrócił ponownie w 1928 roku, na mocy traktatu ryskiego. W obliczu wybuchu II wojny światowej Szczerbiec wraz z innymi najcenniejszymi zabytkami w 1939 roku został wywieziony do Kanady. W roku 1959 powrócił na Wawel. Szczerbiec obecnie przechowywany jest w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu. Miecz ten posiada w swojej klindze szczerbę, rysę dla umieszczenia w niej relikwii, jak to było praktykowane w zwyczajach średniowiecza. W następnych wiekach w szczerbie umieszczono trójkątną tarczę, z piastowskim herbem. Nie zachowała się pochwa, która według źródeł historycznych była nie mniejszym arcydziełem. Jedyną pozostałością po niej jest srebrna tarcza z orłem. SZCZERBIEC miecz koronacyjny królów polski wykonany ze znalu.

Miecz opakowany jest w kolekcjonerskie pudełko magnetyczne w kolorze czarnym. Na opakowaniu znajduje się opis broni wraz z rysem historycznym.

Długość miecza – ok. 20 cm.

Rozmiary oryginalnego miecza Chrobrego

długość całkowita – 98,4 cm

długość głowni – 82 cm

szerokość głowni -5 cm

 

ENG a coronation sword used for crowning most kings of Poland and one of the most valuable artefacts of bladesmithing art in Poland. It is the only coronation insignia preserved from the Piast dynasty. Szczerbiec (English: notched sword) was laid on the altar just before the king with his coronation procession arrived to the cathedral. Next, it was girded on the Polish kings during the coronation ceremony. Szczerbiec was probably made in Poland at the turn of the 12th and 13th centuries.  It was used for the first time in 1320 when Władysław I the Elbow-high was crowned king. In 1795, Szczerbiec was stolen by the Prussians from the Crown Treasury in the Wawel Castle. In 1884, it was bought from the collection of a Russian ambassador in Paris and taken to the Hermitage Museum in Saint Petersburg. It returned to the Polish Wawel Castle in 1928 under the Treaty of Riga. However, in 1939, when the Second World War began, the sword and other most valuable artefacts were evacuated to Canada.  Szczerbiec returned to the Wawel Castle in 1959. Currently, it is stored in the Wawel Royal Castle National Art Collection. The sword contains a notch or slot (Polish: szczerba) in its blade for a relic to be placed there, as it was practised in the Middle Ages. In the subsequent centuries, a triangular shield was placed there with Piast coat of arms. The scabbard was not preserved but according to historical sources, it was as great masterpiece as the sword itself. The only remaining element of the scabbard is a silver shield with an eagle.

 

Size:

total length – 98.4 cm

length of the blade – 82 cm

width of the blade – 5 cm

 

RU Щербец
коронационный меч королей Польши, один из самых ценных образцов оружейного искусства в Польше. Единственная сохраненная из коронационных регалий династии Пястов. Щербец клали на алтарь у надгробия святого еще до прибытия свиты с королем в кафедральный собор.
Затем его подпоясывали польским королям во время коронации. Щербец, вероятнее всего, был сделан в Польше на рубеже XII и XIII века. Первый раз его использовали в 1320 году во
время коронации Владислава Локетека. В 1795 году щербец был похищен из королевского хранилища на Вавеле пруссами. В 1884 году он был выкуплен из коллекции посла России в Париже и попал в Эрмитаж в Санкт-Петербурге. В Польшу, на Вавель, он снова вернулся в 1928 году, на основании Рижского мирного договора. В связи с началом II Мировой войны, щербец наряду с другими наиболее ценными памятниками старины в 1939 году был вывезен в Канаду. В 1959 году он вернулся на Вавель. В настоящее время щербец хранится в
Государственной коллекции искусства на Вавеле. В клинке этого меча есть щербина – углубление для помещения в ней реликвии, как это практиковалось по обычаям средневековья. В последующие века в щербине установили треугольный щит с гербом династии Пястов. Ножны, которые, согласно историческим источникам, являлись не менее ценным шедевром, не сохранились. Единственное, что от них осталось – это серебряный щит с орлом.

Размеры
общая длина – 98,4 см
длина клинка – 82 см
ширина клинка – 5 см

FR épée de couronnement des rois de Pologne, l’un des monuments historiques les plus précieux de l’armurerie en Pologne. Le seul insigne de couronnement conservé de la dynastie Piast. Szczerbiec était mise sur l’autel de confession avant l’arrivée du cortège royal  à la cathédrale. Ensuite, elle était donnée aux rois polonais lors du couronnement. Szczerbiec a été probablement construite en Pologne au tournant des XIIe et XIIIe siècles. Elle a été utilisée la première fois en 1320 lors du couronnement de Ladislas Ier de Pologne. En 1795,  Szczerbiec a été volée du Trésor de la Couronne sur la colline de Wawel par les Prussiens.

En 1884, elle a été rachetée à la collection de l’ambassadeur de Russie à Paris et mis à l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. En, 1928, elle est revenue en Pologne, au château de Wawel, en vertu du traité de Riga. Face au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Szczerbiec avec les autres monuments les plus précieux a été transportée au Canada en 1939. En 1959, elle est revenue au château de Wawel. Szczerbiec fait actuellement partie de la collection d’art  au château de Wawel. Cette épée a une fissure dans sa lame pour y mettre une relique selon les coutumes du Moyen Age.

Dans les siècles suivants, dans la fissure, on a placé un bouclier triangulaire avec le blason de la dynastie Piast. La gaine n’a pas été conservée, selon les sources historiques, elle était aussi un grand chef-d’œuvre. Il n’en reste qu’un  bouclier d’argent avec l’aigle.

 

Dimensions

Longueur totale  – 98,4 cm
Longueur de la lame  – 82 cm
Largeur de la lame  -5 cm

DE

„Schartiges Schwert” [Szczerbiec ]

Das Krönungsschwert der polnischen Könige gehört zu den wertvollsten Denkmälern der Plattnerkunst in Polen.  Es ist das einzige Erhaltene der Kroninsignien der Piastendynastie. „Szczerbiec” wurde auf den Ziboriumsaltar noch vor der Ankunft des königlichen Gefolges in die Kathedrale gelegt.  Dann wurde es den polnischen Königen während der Krönung angepasst. Das Schwert „Szczerbiec” entstand in Polen wahrscheinlich  am Ende des 12. oder am Anfang des 13. Jahrhunderts.  Es wurde zum ersten Mal im Jahre 1320 bei der Krönung von Władysław Łokietek verwendet. 1795 wurde das Schwert „Szczerbiec” von Preuβen aus der Schatzkammer des Krakauer Wawel-Schlosses gestohlen.  Im Jahre 1884 wurde es aus der Sammlung des russischen Botschafters in Paris von der Petersburger Eremitage erworben.  Nach Polen, nach Wawel, ist es wiederholt im Jahre 1928 aufgrund des Friedensvertrags von Riga zurückgekehrt. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde es 1939 zusammen mit anderen Denkmälern nach Kanada gebracht.  Im Jahre 1959 kehrte es wieder nach Wawel-Schloss zurück. Das Schwert „Szczerbiec” wird zurzeit in Staatlichen Kunstsammlungen im Königlichen Schloss Wawel aufbewahrt. Das Schwert hat auf der Klinge eine Scharte, eine Spalte für Reliquien, wie dies im Mittelalter praktiziert worden ist.  In den nächsten Jahrhunderten wurde in der Scharte ein dreieckiges Schild mit dem Wappen von Piastendynastie platziert. Die Scheide, die nach historischen Quellen das wertvollste Meisterstück ist, ist nicht erhalten geblieben. Von der verschollenen Scheide ist nur ein silbernes Wappenschild mit Adler erhalten geblieben.

 

Abmessungen:

Gesamtlänge  – 98,4 cm

Grifflänge  – 82 cm

Griffbreite  -5 cm

Może spodoba się również…

Twój koszyk
SZCZERBIEC miecz koronacyjny królów polski Miecz Chrobrego
50,00 

Dostępne 977 w magazynie

Scroll to Top